blog.ylx.me版本

卸载内核版本

wget -N --no-check-certificate "https://github.000060000.xyz/tcp.sh" && chmod +x tcp.sh && ./tcp.sh

或者

wget -N "https://github.000060000.xyz/tcp.sh" && chmod +x tcp.sh && ./tcp.sh

不卸载内核版本

wget -N --no-check-certificate "https://github.000060000.xyz/tcpx.sh" && chmod +x tcpx.sh && ./tcpx.sh

或者

wget -N "https://github.000060000.xyz/tcpx.sh" && chmod +x tcpx.sh && ./tcpx.sh

94ish.me版本

卸内核版 大佬随意 小白慎用
debian8+暴力BBR魔改版=无敌 邻居直呼难受

wget -N --no-check-certificate "https://cdn.jsdelivr.net/gh/aptupdate-y/bbrplus@main/tcp.sh" && chmod +x tcp.sh && ./tcp.sh

debian9/10

echo "net.core.default_qdisc=fq" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
lsmod | grep bbr

闲言碎语

国内机器不推荐开启,会有反效果

最后修改:2021 年 04 月 17 日 05 : 54 PM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏